Polityka prywatności

Pobierz politykę prywatności
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego Souvenirs.pl jest:
 
Wojciech Wermiński
 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna,
pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie, pod adresem:
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.
 
NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 
Certyfikat uczciwego regulaminu
 

 

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest działalność gospodarcza WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna (adres siedziby i adres do korespondencji: Cisna 22, 38-607 Cisna; NIP: 688-109-03-76; REGON: 371033868), wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie pod adresem: ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków. Adres poczty elektronicznej: kontakt@souvenirs.pl.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@souvenirs.pl. W tytule wiadomości należy umieścić tekst „Polityka Prywatności”.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania sklepu internetowego souvenirs.pl.
 
 

II. Cel i zakres przetwarzania danych

 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym souvenirs.pl, wysyłki tych produktów do klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku klientów niebędących jednocześnie konsumentami, administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla klientów posiadających w sklepie internetowym souvenirs.pl konto klienta, przetwarzana jest również historia składanych zamówień, schowek oraz zapisane projekty.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. II. 2. jest niezbędne do świadczenia usług w ramach sklepu internetowego souvenirs.pl i zawierania umów sprzedaży. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.
 4. W przypadku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dane klienta przetwarzane są do czasu wywiązania się administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych usług (prowadzenia konta klienta) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez klienta owego konta.
 5. W przypadku klientów, którzy korzystają z metod płatności elektronicznych, administrator przekazuje dane osobowe klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez klienta płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego – wybranemu przez klienta agentowi rozliczeniowemu:
  1. Dotpay – Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką,
  2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, firma dysponująca ważną licencją, jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlegająca ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
 6. W przypadku klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do klienta, administrator przekazuje dane osobowe klientów - jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy - wybranemu przez klienta przewoźnikowi:
  1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Polska), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972,
  2. InPost Sp. z o.o. (dawn. InPost Express sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, infolinia: 722-444-000 lub 746-600-000,
  3. UPS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Polska), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000036680.
 
 

III. Podstawa przetwarzania danych oraz uprawnienia podmiotu danych

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego souvenirs.pl oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z regulaminem sklepu.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie. Jednocześnie administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. III. 2. polityki prywatności. Jednocześnie administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe lub unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.
 2. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi prawo do:
  1. dostępu do własnych danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. III. 4. można korzystać z opcji w ramach konta klienta lub przez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@souvenirs.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.
 
 

IV. Polityka plików cookies

 1. Sklep internetowy souvenirs.pl korzysta z plików cookies. Działalność gospodarcza WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartphone itd.). Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania ze stron sklepu internetowego. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą:
  1. adresu IP, 
  2. rodzaju systemu operacyjnego,
  3. typu wykorzystywanej przeglądarki,
  4. dostawcy usług internetowych,
  5. języka,
  6. informacji o czasie i dacie,
  7. lokalizacji,
  8. informacji przesyłanych do witryn poprzez formularz kontaktowy.
Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego czy szpiegowskiego.
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron sklepu, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania sklepu, dostosowania zawartości i wyglądu sklepu do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji, statystyki stosuje się też do badania popularności sklepu,
  2. identyfikacji użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron sklepu do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam,
  3. umożliwienia użytkownikowi logowania się do sklepu i utrzymania jego sesji.
 2. W ramach sklepu stosowane są następujące pliki cookies:
  1. „sesyjne” - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony sklepu (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki),
  2. „stałe” - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  3. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach sklepu, np. pliki uwierzytelniające,
  4. pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  5. „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron sklepu,
  6. „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień oraz spersonalizowanie interfejsu użytkownika, np. język, rozmiar czcionki,
  7. „reklamowe” - umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.
 4. Administrator dokonuje monitorowania informacji o użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analytics, Google Search Console oraz stosując inne narzędzia SEO. Administrator nie umożliwia logowanie się do sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google itp.) ze względu na bezpieczeństwo danych użytkownika. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard sklepu, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności sklepu. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów administratora.
 
 

V. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy souvenirs.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego souvenirs.pl.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. używanie bezpiecznych protokołów szyfrowania komunikacji (SSL, HTTPS),
  3. dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  4. przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu sklepu internetowego souvenirs.pl, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  
 
Data ostatniej aktualizacji: nie dotyczy
Powód aktualizacji: nie dotyczy