Ogólne warunki współpracy

Pobierz ogólne warunki współpracy
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego Souvenirs.pl jest:
 
Wojciech Wermiński
 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna,
pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie, pod adresem:
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.
 
NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 
Certyfikat uczciwego regulaminu
 

  

I. Ogólne Warunki Współpracy. Definicje

Główne definicje zostały zestawione w Regulaminie Sklepu Internetowego souvenirs.pl. Poniższe definicje dotyczą wyłącznie Ogólnych Warunków Współpracy ze sprzedawcami.

 1. WŁAŚCICIEL SKLEPU – Wojciech Wermiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą w Cisna, pod adresem: Cisna 22, 38-607 Cisna, NIP: 688-109-03-76, REGON: 371033868, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z oddziałem w Krakowie pod adresem: ul.Bronowicka 73, 30-091 Kraków.
 2. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wystawiająca oraz sprzedająca swoje produkty za pośrednictwem sklepu Klientowi i pobierająca za to odpowiednie opłaty. Dotyczy również działalności gospodarczych, którzy oferują sprzedaż swoich produktów na stronie internetowej souvenirs.pl.
 3. KLIENT, KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

II. Ogólne informacje o sprzedaży

 1. W sklepie internetowym souvenirs.pl można sprzedawać wszystkie produkty, należące do grupy produktów wytwarzanych ręcznie (np. rękodzieło, biżuteria, sztuka, moda, zabawki, vintage itd.), które zostały wykonane i/lub zaprojektowane przez danego Sprzedawcę. W przypadku, gdy Sprzedawca współpracuje z partnerem produkcyjnym, należy ujawnić jego dane we właściwych ofertach na stronie sklepu. Każda osoba, zaangażowana w produkcję wyrobów Sprzedawcy powinna być wskazana w opisie oferty i/lub w informacjach o Sprzedawcy.
 2. W sklepie internetowym souvenirs.pl nie można sprzedawać produktów zabronionych, usług ani produktów naruszających zasad własności intelektualnej - nawet jeśli spełniają inne kryteria dotyczące produktów na rynku. Wszystkie oferty muszą dotyczyć produktów przeznaczonych na sprzedaż. Właściciel Sklepu zastrzega prawo do usuwania wszelkich ofert, które naruszają zasady sklepu internetowego. Opłaty za ofertę nie podlegają zwrotowi. W przypadku jakichkolwiek naruszeń, Właściciel Sklepu może również zawiesić lub zamknąć konto Sprzedawcy. Sprzedawca nadal ma wtedy obowiązek uregulować zaległe opłaty na rzecz Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie własnych zdjęć i/lub filmów produktów. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć umieszczanych w ogólnodostępnych bankach zdjęć i witrynach internetowych - chyba, że Sprzedawca posiada odpowiednie prawa do ich stosowania, które wskaże Właścicielowi Sklepu. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za grafiki, które umieszcza Sprzedawca.
 4. Jeśli Sprzedawca wykorzystuje grafiki poprzednich prac z opcjami dostosowywania (np. wyboru kolorów) zawartymi w ofercie, w opisie musi wyraźnie zaznaczyć, że przedstawione grafiki służą wyłącznie do celów pokazowych.
 5. Sprzedawca w swoich ofertach powinien informować Klientów o tym, w jaki sposób dane wyroby zostały wyprodukowane oraz skąd pochodzą. Sprzedawca powinien wskazać, czy produkty mają znaczenie społeczne lub ekologiczne.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca w ramach swojej oferty zbiera pieniądze w imieniu organizacji charytatywnej, musi uzyskać na to zgodę jej oraz Właściciela Sklepu.

 

III. Obowiązki i konto sprzedawcy

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę muszą być prezentowane uczciwie oraz we wskazany dla nich sposób. Sprzedawca, wystawiając produkty na sprzedaż, akceptuje oraz przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami, dotyczącymi wystawianych na sprzedaż produktów, w tym z ewentualnymi wymogami zamieszczenia odpowiednich etykiet i/lub ostrzeżeń. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, oznaczenia, zawartość ofert Sprzedawcy itp.
 2. Sprzedawca musi dbać o doskonałą obsługę Klienta i zdobywać zaufanie kupujących. Właściciel Sklepu może kontaktować się ze Sprzedawcą, jeśli sklep i/lub oferty Sprzedawcy nie spełnią obowiązujących w souvenirs.pl standardów, dotyczących poziomu usług dla Sprzedawców.
 3. Sprzedając swoje produkty w sklepie souvenirs.pl, Sprzedawca zobowiązuje się do:
  1. podawania rzetelnych i uczciwych informacji o swoich produktach,
  2. podawania rzetelnych i uczciwych informacji o swojej działalności,
  3. przestrzegania zobowiązań określonych w regulaminie sklepu,
  4. zapoznania się z polityką prywatności sklepu internetowego,
  5. dbania o to, aby treści w ofertach (tekst, zdjęcia, filmy itp.) były całkowicie zgodne z zasadami obowiązującymi w sklepie souvenirs.pl,
  6. rzetelnego przedstawiania swoich produktów,
  7. szanowania własności intelektualnej innych,
  8. terminowości opłat w stosunku do Właściciela Sklepu i Klientów,
  9. tego, że nie będzie zakładać zduplikowanych sklepów,
  10. nie będzie podejmować niechcianych działań (np. manipulacja kliknięciami, koszykami itp.) celem podszywania się pod kupujących,
  11. tego, że nie będzie manipulował wynikami wyszukiwania,
  12. tego, że nie będzie uzgadniać cen swoich towarów z innymi sprzedawcami.
  13. przestrzegania czasów wysyłki i czasów przetwarzania zamówień - sprzedawcy są zobowiązani do niezwłocznego wysłania produktu lub do sfinalizowania transakcji z kupującym w inny sposób, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności,
  14. odpowiadania na wiadomości Klienta w odpowiednio krótkim czasie,
  15. rozstrzygania nieporozumień lub sporów bezpośrednio z kupującym,
  16. powiadamiania Klienta w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa.

Jeśli Sprzedawca nie może sfinalizować transakcji, musi powiadomić o tym kupującego za pomocą wiadomości i anulować zamówienie. Jeśli kupujący już przesłał płatność, Sprzedawca musi zwrócić mu pełną zapłaconą kwotę. Właściciel Sklepu wymaga przechowywania dowodu zwrotów płatności na wypadek sporu. Wszystkie anulowane transakcje podlegają zasadom dotyczącym anulowania transakcji. Prawo odstąpienia od umowy w Unii Europejskiej, Kupujący mieszkający w Unii Europejskiej (UE), mogą mieć prawo do 14-dniowego „okresu odstąpienia od umowy”, w którym mogą zwrócić produkt z dowolnego powodu. Zasady dotyczące tego prawa różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE. Prawo odstąpienia od umowy może nie stosować się do pewnych artykułów (np. produktów wytwarzanych na zamówienie lub towarów łatwo psujących się). Prawa odnoszące się do produktów cyfrowych różnią się w danych państwach członkowskich UE. Należy pamiętać, że oprócz niniejszych zasad każdy kraj ma własne przepisy dotyczące wysyłki, anulowania, zwrotów i wymiany produktów.

 1. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa platformy souvenirs.pl oraz ulepszenia świadczonych usług, Właściciel Sklepu może podjąć działania mające na celu ograniczenie widoczności sklepu, ofert lub reklam Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Właściciel Sklepu zauważy, że w przypadku któregoś sklepu Sprzedawcy doszło do niecodziennej aktywności w kwestii zamówień albo z innego powodu stwierdzimy, że działania lub sklep Sprzedawcy niosą ze sobą ryzyko doprowadzenia do sporów z Kupującymi, roszczeń lub obciążeń zwrotnych albo Właściciel Sklepu uzna, że występuje wzmożone ryzyko popełnienia oszustwa lub sprzedaży podróbek, może podjąć wobec takiego Sprzedawcy działania, takie jak ograniczenie widoczności konta albo nałożenie ograniczeń lub rezerwy na rachunek płatniczy.
 2. W przypadku gdy liczba zamówień w sklepie Sprzedawcy gwałtownie wzrośnie, zwłaszcza zamówień produktów z kategorii, na którą jest bardzo duży popyt, Sprzedawca może zaobserwować wzrost lub spadek w rankingu wyszukiwania. Często wzrost liczby zrealizowanych zamówień i pozytywnych ocen może prowadzić do większej widoczności sklepu i wyższego rankingu wyszukiwania. Czasem jednak szybki wzrost liczby zamówień może wpłynąć na zmniejszenie widoczności.
 3. Dodatkowo Właściciel Sklepu zastrzega prawo do ograniczenia widoczność ofert lub reklam w ramach bezpieczeństwa platformy souvenirs.pl i ulepszenia świadczonych usług. Na przykład oferty lub reklamy mogą mieć ograniczoną widoczność ponieważ zawierają terminy odnoszące się do zabronionych produktów lub w związku z zasadami firmy zewnętrznej. Te oferty lub reklamy mogą być też objęte ograniczeniami wyświetlania w jednej z usług souvenirs.pl lub w większej ich liczbie.
 4. W sytuacji, gdy Właściciel Sklepu będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że Sprzedawca, treści Sprzedawcy lub sposób, w jaki Sprzedawca korzysta z oferowanych usług, naruszają warunki współpracy, regulamin sklepu lub politykę prywatności, może wyłączyć treści Sprzedawcy albo zawiesić lub zamknąć jego konto (oraz dowolne konta, które Właściciel Sklepu uzna za powiązane z kontem danego Sprzedawcy) oraz uniemożliwić takiemu Sprzedawcy dostęp do oferowanych usług. Właściciel Sklepu powiadomi Sprzedawcę o tym, że treści lub konto zostały zawieszone lub wyłączone, chyba że Sprzedawca wielokrotnie naruszy warunki lub Właściciel Sklepu nie będzie mógł powiadomić o tym Sprzedawcy ze względów prawnych i/lub regulacyjnych.

 

IV. Opłaty za sprzedaż

 1. Za korzystanie z niektórych usług sklepu internetowego, Sprzedawcy mogą zostać obciążeni opłatami. Opłaty są powiązane z ofertami, sprzedażą, reklamą i kilkoma innymi usługami i funkcjami sklepu souvenirs.pl.
 2. W zależności od wybranego Planu Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do pokrywania miesięcznych opłat na rzecz Właściciela Sklepu, za prowadzenie swojego konta, posiadanie sklepu sprzedawcy oraz opłat transakcyjnych. Sklep souvenirs.pl oferuje następujące Plany Sprzedawcy:
  1. Bezpłatny - 0.00 zł / miesiąc. Do 50 produktów. Dochody do 2500.00 zł / miesiąc. Własny sklep sprzedawcy: Tak. Opłata transakcyjna: 0%.
  2. Podstawowy - 100.00 zł / miesiąc. Do 500 produktów. Nieograniczone dochody. Własny sklep sprzedawcy: Tak. Opłata transakcyjna: 5%.
  3. Premium - 250.00 zł / miesiąc. Nielimitowana ilość produktów. Nieograniczone dochody. Własny sklep sprzedawcy: Tak. Opłata transakcyjna: 0%.
 3. Sprzedawca ma możliwość dodania własnych metod płatności i sposobów wysyłki. Sprzedawca ma również możliwość ustawiania własnych cen za przesyłki i prowizji od wybranych metod płatności.

 

V. Tworzenie i przesyłanie treści

 1. Sprzedawca ma możliwość tworzenia i przesyłania różnych treści (takich jak oferty, wiadomości, tekst, zdjęcia, filmy). W trosce o bezpieczeństwo naszej społeczności oraz szacunek wobec jej członków, Sprzedawca zobowiązuje się nie przesyłać treści:
  1. mających charakter nadużycia, gróźb, zniesławienia, nękania lub w inny sposób naruszających powszechne zasady, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz mowie nienawiści,
  2. obrazowych, nieprzyzwoitych lub wulgarnych,
  3. naruszających czyjąś prywatność lub prawa własności intelektualnej, lub nieprawdziwych, zwodniczych, lub wprowadzających w błąd.
 2. Sprzedawca odpowiada za ochronę danych osobowych członków, które otrzymuje lub przetwarza, oraz za przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych. Obejmuje to obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności, które regulują sposób korzystania z informacji o użytkownikach sklepu souvenirs.pl. Takie przepisy mogą wymagać opublikowania i przestrzegania własnej polityki prywatności, która musi być dostępna dla użytkowników souvenirs.pl, z którymi Sprzedawca ma kontakt. Polityka prywatności Sprzedawcy musi być zgodna z zasadami Polityki Prywatności sklepu souvenirs.pl oraz zaakceptowana przez Właściciela Sklepu.
 3. Poprzez odbieranie i przesyłanie wiadomości Sprzedawca może komunikować się bezpośrednio z Klientami i/lub innymi członkami souvenirs.pl. Dzięki wiadomościom kupujący mogą zadawać Sprzedawcy pytania dotyczące produktu lub zamówienia. Wiadomości nie wolno wykorzystywać do następujących działań:
  1. wysyłania niezamawianych reklam lub promocji, próśb o darowizny lub spamu,
  2. nękania lub wykorzystywania innego użytkownika bądź naruszania zasad dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji,
  3. kontaktowania się z kimś, kto wyraźnie poprosił, aby tego nie robić,
  4. zakłócania realizacji transakcji lub działalności innego członka serwisu,
  5. przesyłania informacji kontaktowych, finansowych i innych w celu uniknięcia realizacji transakcji w sklepie souvenirs.pl - w tym numeru telefonu, adresu, adresu e-mail, nazw użytkownika w mediach społecznościowych, instrukcji do zrobienia przelewu itp.
 4. Kupujący mogą wystawić ocenę, obejmującą ocenę w skali od jednej do pięciu gwiazdek, a także zdjęcie swojego zakupu. W rzadkich przypadkach, gdy Sprzedawca otrzyma nieprzychylną opinię, może on skontaktować się z kupującym lub jeśli ocena ma mniej niż 3 gwiazdki, odpowiedzieć na nią. Oceny Klientów i odpowiedź Sprzedawcy na oceny nie mogą:
  1. zawierać danych osobowych,
  2. zawierać słów ani obrazów, które są sugestywne, nieprzyzwoite lub przeznaczone dla osób dorosłych, ani żadnych innych treści określonych w powszechnych zasadach dotyczących treści dla osób dorosłych,
  3. zawierać słów ani obrazów obraźliwych lub propagujących nienawiść,
  4. zawierać niedozwolonych oświadczeń na temat środków medycznych,
  5. zawierać reklam ani spamu,
  6. dotyczyć spraw pozostających poza kontrolą sprzedawcy, takich jak działania przewoźnika lub stron trzecich,
  7. zawierać gróźb, nękania czy wymuszeń,
  8. stanowić nieuczciwych praktyk budujących negatywną reputację sklepu lub innych form fałszywego kreowania oceny sklepu,
  9. podważać rzetelności systemu ocen.

 

VI. System reklamacji

 1. System reklamacji sklepu ma na celu rozwiązywanie ewentualnych sporów. Prosimy Kupujących, aby przed otwarciem sprawy reklamacyjnej skontaktowali się ze Sprzedawcami bezpośrednio i próbowali rozwiązać wszelkie nierozstrzygnięte kwestie.
 2. Klienci mogą złożyć reklamację w przypadku niedostarczenia produktu lub niezgodności z opisem. Na wszystkie nierozpatrzone reklamacje Sprzedawca musi odpowiedzieć w ciągu trzech dni roboczych lub w terminie określonym przez Właściciela Sklepu w danej reklamacji. Właściciel Sklepu może poprosić Sprzedawcę o pomoc (współpracę) w rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej sklepu Sprzedawcy. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wcześniejszej eskalacji reklamacji w sytuacjach takich jak brak aktywności sprzedawcy, nękanie, odmowa obsługi, manipulowanie reklamacjami oraz podważanie uczciwości systemu reklamacji.
 3. Korzystając z systemu reklamacji przyjmujesz do wiadomości, że Właściciel Sklepu może wykorzystywać dane osobowe Klienta i Sprzedawcy w celu rozstrzygania sporów pomiędzy członkami. Więcej informacji na temat reklamacji i tego, kiedy zamówienie może kwalifikować się do reklamacji, znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy souvenirs.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Niniejszy dokument dotyczy tylko sklepu internetowego souvenirs.pl.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Właściciel Sklepu zapewnia ochronę Sprzedawcom - udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. używanie bezpiecznych protokołów szyfrowania komunikacji (SSL, HTTPS),
  3. dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  4. przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu sklepu internetowego souvenirs.pl, politykę prywatności, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  
 
Data ostatniej aktualizacji: nie dotyczy
Powód aktualizacji: nie dotyczy